Doprava zadarmo s DHL

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok eshopu „bonmoto.sk“

Obchodná firma: BONMOTO s.r.o.
Sídlo: Brno, Hlavní 896/116, PSČ 62400
Identifikačné číslo: 28279042
DIČ: CZ 28279042
Spisová značka: C 58223 vedená u Krajského súdu v Brne
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania: Sprostredkovanie obchodu a služieb
Veľkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidiel a ich príslušenstva
Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných 
Reklamná činnosť, marketing, mediálne zastúpenie
Email [email protected]
Tel: +420 602 588 148

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) zhora menovaného predávajúceho (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“), vrátane internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke http:// http://www.bonmoto.sk/ (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kupnej zmluve. Odchylné dojednania v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčástou kupnej zmluvy. Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku (preložené do slovenčiny). Kupnú zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku (preloženú do slovenčiny).
1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívatelského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľský menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5 Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúcí poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy.
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KUPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kupnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3 Fotografia tovaru má iba ilustratívny charakter.
3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru.
3.5 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
b) spôsobe úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kupnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady se nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúcí uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti vo všetkých prevádzkarňach predávajúceho
b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dobierkou podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke
c) bezhotovostne prevodom na hore uvedený účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“):
pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dodaním tovaru podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke.
d) prostredníctvom zľavových kupónov, ktoré zákazník získal pri predchádzajúcej objednávke, pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dodaním tovaru podľa výberu spôsobu dopravy
4.2 Spoločne s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kupnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 Tieto náklady na prepravu sú nasledujúce:
dopravné v SR je 3,- € vrátane DPH (Slovenská pošta, UPS) alebo 5,- € vrátane DPH (DHL), pričom pri nákupe nad 50,- € je poštovné ZADARMO pri akomkoľvek rozsahu odberu tovaru.
4.4 Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kupnú cenu tovaru vopred. Kupujúci si však vyhradzuje: požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar je:
a) zhotovený či upravovaný na zákazku
b) dostupnosť tovaru je označená ako "na objednávku"
c) jedná sa o väčšie než obvyklé množstvo jedného druhu tovaru
4.5 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kupná cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred-proforma faktúra) je kupná cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kupnej zmluvy.
4.6 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kupnú cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
4.7 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4.8 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. To platí aj pre časovo obmedzené zľavové kupóny vydané predávajúcim - ich platnosť je konečná a nie je možné ju dodatočne predlžovať.
4.9 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kupnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.10 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailem upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu pre prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať.
Náklady na uskladnenie a náklady marného dodaní tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.
4.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, nie je možné mimo iné odstúpiť od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kupnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kupnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale s visačkami a nesmie javiť známky použitia, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo nevrátiť kupujúcemu kúpnu cenu v plnej výške.  
5.2 Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kupnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kupnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kupnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kupnej zmluvy musí býť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto VOP.

5.3 V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kupná zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kupnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kupnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostredky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.
5.5 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kupnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.6 Ak je společne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kupnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
5.7 Predávajúci spoločne s kupnou cenou vráti kupujúcemu aj dopravné za dopravu tovaru kupujúcemu, a to vo výške najlacnejšieho druhu dopravy uvedeného na eshope predávajúceho ku dni objednávky. Náklady na dopravné tovaru kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy si kupujúci hradí sám a nie je oprávnený požadovať ich vrátenie od predávajúceho.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2 Ak je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
6.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať 
A) neporušenosť obalov tovaru
B) stav tovaru (najmä jeho sklenené a dalšie krehké prvky)
a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo konštatovanie stavu tovaru, ktorý je v rozpore so zhora uvedeným, sa kupujúci zaväzuje zásielku od prepravcu neprevziať a ihneď po takom neprevzatí a jeho dôvodoch informovať predávajúceho.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia se riadi prislušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku). 

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
c) tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
e) tovar vyhovuje požiadavkom právnych predpisov.
7.3 Ustanovenia uvedené v tomto článku se nepoužijú u tovaru najmä keď:
f) vada bola na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu je dohodnutá zľava z kupnej ceny,
g) vada je zjavná a tedy platí, že zákazník takýto tovar aj s vadou schválil,
h) vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
i) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vlyv predávajúceho,
j) kupujúci poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare,
k) tovar bol mechanicky poškodený a nejedná sa teda o vadu tovaru,
l) sa jedná o bežné opotrebovanie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nie o vadu,
m) užitné aj estetické hodnoty tovaru boli nedbalým spôsobom užívania tovaru predčasne vyčerpané,
n) vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávným užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou alebo zásahom kupujúceho,
o) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho,
p) kupujúci tovar reklamoval po uplynutí zákonnej lehoty k uplatneniu vád (tj. po dvoch rokoch od prevzatia)
7.4 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
7.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá hore uvedeným požiadavkom, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kupnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
7.6 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kupnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčásť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
7.7 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má se za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
7.8 Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru je možné lehotu pre uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.
7.9 Kupujúci je povinný svoje práva z vadného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, neplynie lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívat.
7.10 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.
7.11 Lehotu k uplatneniu práv z vád nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa liší s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívaní alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA U POUŽITÉHO TOVARU

8.1 V prípade, že sa jedná o predaj použitého tovaru, potom platí, že pokiaľ tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá hore uvedeným požiadavkom, má kupujúci právo na primeranú zľavu. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo iba na bezplatné odstránenie vady.
8.2 Ak nie je možné vadu použitého tovaru odstrániť opravou, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kupnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.
8.3 Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia u použitého tovaru uplatniť v lehote 12 mesiacov od prevzatia tovaru. Také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z vád u predávajúceho uplatniť.
8.4 Ust. 7.5, 7.6., 7.7. a 7.8 týchto obchodných podmienok sa u uplatnenia vád použitého tovaru nevyužijú, vo zvyšku platí čl. 7 týchto obchodných podmienok aj pre práva z vadného plnenia u použitého tovaru obdobne.

9. UPLATNENIE reklamácie

9.1 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania.
9.2 Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.
9.3 Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné takisto uplatniť u osoby, ktorá je k tomu určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.
9.4 Kupujúci je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenia o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.
9.5 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkána už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kupnej ceny.
9.6 Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či ide o tovar, ktorý je zabudovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdí predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.
9.7 Kupujúci je povinný pri uplatnení vady vykázať potrebnú súčinnosť, najmä v tom zmysle, aby tovar pri predaní predávajúcemu v rámci uplatnenia vád splňoval základné hygienické normy a nebol extrémne znečistený, toxický apod. Nesplnenie tejto súčinnosti znamená nedostatok súčinnosti zo strany kupujúceho.

10. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

10.1 Predávajúci je povinný o reklamácií rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
10.2 Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvnia je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.
10.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.
10.4 Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

11. REKLAMÁCIA TOVARU ZO STRANY PODNIKAJÚCICH OSÔB

11.1 Pokiaľ kupujúci koná pri uzatváraní kupnej zmluvy v rámci svojej podnikateľské činnosti v súvislosti s predmetom svojeho podnikania alebo v rámci svojeho samostatného výkonu povolania, potom sa ustanovenia čl. 7, 8, 9 a 10 obchodných podmienok neuplatnia. Zmluvná záruka na tovar sa v takom prípade s kupujúcim nezjednáva a platí zákonná úprava zodpovednosti za vady medzi podnikateľmi.

12. ZMLUVNÁ ZÁRUKA ZA AKOSŤ

12.1 Ak poskytol predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrzdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva nestanoví niečo iné.

13. NÁKLADY REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV

13.1 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojeho práva.
13.2 V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z oboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.
13.3 Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd.

14. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

14.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kupnej ceny tovaru.
14.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníku.
14.3 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
14.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
14.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníku.
14.6 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a dalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo dalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
14.7 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu požívať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
14.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

15. ZMLUVNÉ OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

15.1 Pokiaľ kupujúci jedná pri uzatváraní kupnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania, potom je nárok na náhrady škody, ktorá by prípadne mohla z tejto zmluvy kupujúcemu vzniknúť, limitovaný predávajúcim v zmysle ust. § 386 obchodného zákonníku v platnom znení na výšku kupnej ceny zakúpeného tovaru.

16. ZMLUVNÁ POKUTA

16.1 Dojednanie tohto článku se vzťahuje iba na prípady, kedy kupujúci koná pri uzatváraní kupnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
16.2 Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kupnej ceny sa zjednáva zmluvná pokuta ve výške 1 % z kupnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.
16.3 Pre prípad omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 1 % z kupnej ceny tovaru za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu v tejto výške považujú obe zmluvné strany za primeranú okolnostiam.
16.4 Pre hore uvedené zmluvné pokuty platí, že zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť porušiteľa k náhrade škody, ktorú je porušiteľ povinný uhradiť vedľa zmluvnej pokuty, a to v plnej výške.
16.5 Uplatnenie zmluvnej pokuty za porušenie zmluvnej povinnosti takisto nevylučuje právo odstúpiť od zmluvy.
16.6 Akákoľvek platba prijatá jednou zo zmluvných strán sa najskôr použije k zaplateniu všetkých sankčných platieb, najmä zmluvnej pokuty, pričom poradie takto platených sankčných platieb se riadi dátumom ich vzniku (sankčná platba so skorším dátumom vzniku má prednosť).
16.7 Zmluvná pokuta je splatná do siedmych dní od doručenia jej vyúčtovania kupujúcemu.

17. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

17.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
17.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankovného účtu (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
17.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kupnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kupnej zmluvy.
17.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
17.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobam.
17.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
17.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
17.8 V prípadě, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozporu s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
17.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
17.10 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

18. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

18.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, SMS správ na telefónne číslo kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
18.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

19. UKONČENIE ZMLUVY

19.1 Kupnú zmluvu je možné ukončiť iba splnením, dohodou strán alebo odstúpením od zmluvy.
19.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré je dôvodom k odstúpeniu od zmluvy, považujú zmluvné strany najmä tieto porušenia povinnosti kupujúceho, v prípade, že kupujúci koná pri uzatváraní kupnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania:
a) akékoľvek omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru
b) akékoľvek omeškanie kupujúceho s úhradou kupnej ceny

20. DORUČOVANIE

20.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kupnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne; a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.
20.2 Správa je doručená:
a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom
b) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že správa je doručená najneskôr tretím pracovným dňom po odoslaní, a to vrátane odopretia prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.
c) prostredníctvom sms, okamihom dodania potvrdenia o prijatí telefónu adresáta na telefón odosielateľa
20.3 Predávajúci je ďalej nad rámec hore uvedeného výslovne oprávnený vykonávať úkony súvisiace s právami a povinnosťami z kupnej zmluvy prostredníctvom hlasového telefónneho hovoru s kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci v prípade každého z nich, výslovne súhlasí.

21. ROZHODCA

21.1 V prípade, že kupujúci tovaru v eshope kupuje v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom platí, že si strany dojednali následujúcu rozhodcovská zmluvu.
21.2 Zmluvné strany si dojednali, že všetky prípadné v budúcnosti vzídené majetkové spory z uzavretej kupnej zmluvy, ako aj spory zo zajistenia záväzkov z nej vrátane smeniek, a to aj v prípade, že tieto právne vzťahy budú neplatné, budú zrušené alebo od nich bude odstúpené, sa zaväzujú riešiť v rozhodcovskom konaní u Rozhodcu súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe podľa jeho Poriadku a Pravidel jedným rozhodcom, súd Brno.
21.3 V prípade, že nebude možné spor riešiť v konaní podľa zákona č. 216/1994 Sb. a medzi stranami ide o obchodneprávný vzťah, si strany výslovne dojednali, že spor bude rozhodnutý Mestským súdom v Brne.
21.4 Rozhodcovské konanie sa zahajuje doručením písomnej žaloby na adresu rozhodcovského súdu. Účastníci se dohodli na tom, že rozhodcovské konanie bude prebiehať písomne, na základe písomných podkladov a vyjadrení predaných účastníkmi konania. Ústne konanie bude nariadené len v prípade, ak to bude rozhodca považovať za nevyhnutné, pričom o mieste jeho konania rozhodca písomne vyrozumie účastníkov konania najmenej 10 dní predom.
21.5 Rozhodca má právo na odmenu vo výške 4% z hodnoty predmetu sporu o peňažné plnenie, najmenej však na minimálnu odmenu vo výške 10.000,-Kč za každý jednotlivý spor.
21.6 Predávajúcemu môžu v rozhodcovskom konaní vzniknúť mimo iné následujúce náklady konania: odmena rozhodcu, odmena zástupcu (advokáta), hotové výdaje účastníka a jeho zástupcu, ušlý zárobok účastníka a jeho zástupcu, náklady dôkazov (znaleckého posudku) apod. Rozhodca môže priznať strane, ktorá mala vo veci plný nebo čiastočný úspech, náhradu nákladov konania, a to primerane podľa pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov. Nájomca svojím podpisom výslovne prehlasuje, že bol zo strany prenajímateľa s dostatočným predstihom pred uzatvorením tejto zmluvy riadne s jej obsahom zoznámený a bolo mu vysvetlené, aké dôsledky pre neho môžu uzatvorením rozhodcovskej zmluvy nastať, predovšetkým berie na vedomie, že rozhodcovské konanie prebieha písomne a že právomocný rozhodcovský nález je exekučným titulom.
21.7 Ústne rokovanie, ak bude nutné, sa bude konať v Prahe, Česká republika.
21.8 Rovnopis rozhodcovského nálezu sa doručuje stranám, alebo ak majú zástupcov ich zástupcom, poštou do vlastných rúk.
21.9 Právomocný rozhodcovský nález je vykonateľný.

22. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

22.1 Pokiaľ vzťah založený kupnou zmluvu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah s riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
22.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kupnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
22.3 Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná prostredníctvom užívateľského účtu.
22.4 Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy.
22.5 Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok.

V Brne dne 1. 12. 2014

BONMOTO s.r.o.
konajúcim Martinem Hledíkem, jednateľom

Vzorový formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát: BONMOTO s.r.o., Brno, Hlavní 896/116, PSČ 62400
Adresa pre vrátenie tovaru: BONMOTO s.r.o., Brno, Heršpická 800/6, PSČ 639 00

Meno a priezvisko kupujúceho:

Doručovacia adresa:

Telefónne číslo:

Email:

Označenie tovaru (produktové číslo, typ alebo názov tovaru):

Počet kusov:
Dátum prevzatia tovaru:
Kupná cena:
Kupnú cenu vrátiť poštovou poukážkou / na účet č.:

Poučenie:
Toto odstúpenie môže byť zaslané predávajúcemu aj emailom. Doručené je okamihom potvrdenia prevzatia emailu zo strany predávajúceho kupujúcemu, bez takého potvrdenia nie je možné považovať také odstúpenie kupujúceho za riadne predávajúcemu doručené.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vrátí mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (teda nie nákladov, ktoré vznikli spotrebiteľovi pri vrátení tovaru) rovnakým spôsobom. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vrátí predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Ak odstúpi spotrebiteľ od kupnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar predá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Dátum odstúpenia:
Podpis:

Doprava zadarmo

pri objednávke nad 50 €

Dostupnost produktů

více než 100 000 položek skladem

Stabilní postavení na trhu

přes 20 let zkušeností na trhu

24/7 na chatu a hotline lince

100% péče o zákazník

Lídři v novinkách a inovacích

velký výběr produktů

Rychlost doručení

Při objednání do 12h v ten den odesíláme

Férové ceny

Akcie, zľavy, výpredaje

100% | 101 Underground Riders | ABUS | ACEBIKES | Acerbis | ADIDAS | AGV | AIRMAN | Airoh | Akrapovič | Alfa Romeo | ALPHA TAURI | Alpine | Alpinestars | AOKI | Aprilia | Arai | ATHENA | AYRTON | BELL | BELRAY | BELTOP | BERING | BIKE-IT | BMW Motorrad | Bosch | BREMBO | BROGER | BS-BATTERY | BÜSE | Cardo | Cassida | CASTROL | CELLY | CL BRAKES | Clover | CYBER GEAR | Dainese | Dakar | DAYCO | Daytona | DEI DESIGN ENGINEERING | DOMINO | Ducati | Dunlop | Evolution | F1 | FERODO | Ferrari | Fixed | FLY RACING | Forma | FORSA | FOX | Furygan | GAERNE | GATES | GMS | GOETZE | GOLDFREN | GP Racing Apparel | Guns | HELD | HELITE | HIFLO | HJC | Honda | ICETOOLZ | Icon | Interphone | IXON | iXS | JMC | JMP | JMT | K-Tech | KAPPA | Kawasaki | KELLERMANN | Kenny | KettenMax | KNOX | KOVIX | KOYO | Kriega | KTM | LEAR CHEMICAL RESEARCH | Lindstrands | Liqui Moly | LS2 | LUCAS | LV8 | MAISTO | MBW | McLaren | Meatfly | Mercedes | MIVV | MIW | MOBIUS | MOTION STUFF | Moto Guzzi | Motohadry | Motorex | MOTUL | MTZ | Muc-Off | NanoConcept | NEXX | NG | NGK | Nissin | NOCO | Nolan | Nolan N-com | Nostalgic Art | NTN | NYPSO | Oakley | OSRAM | Oxford | PANDO MOTO | Parts Europe | PAX MOTIVE | PEAK DESIGN | Pipercross | PMJ | POLISPORT | Porsche | Progrip | Pull-in | QTECH | Quad Lock | R-TECH | Rapide | RDB | REBELHORN | REDBULL | REDBULL SPECT | REDLINE | Renthal | Restless | REV´IT! | Riday | Ride and Roll Krew | ROLF | RST | Rusty Pistons | S100 | Schuberth | Scorpion | Scott | SENA | Shad | SHARK | Shoei | Sidi | SIEM | SINTER | SIXS | SKF | Smell of Life | Smell Well | SNAP industries | SPARK | SPIDI | STABILUS | SW MOTECH | TCX | TecMate | The Roses | Thor | TRILOBITE | TRIUMPH | TUCANO URBANO | UFI | Unpass | USWE | ValterMoto | Vector | Vespa | VR46 | WAYGOM | X-lite | Xiaomi | YAKUZA | Yamaha | YOKO | YUASA | ZADI | Zandona

Novinky na e-mail

Chcete dostávať aktuálne informácie o zľavách, akciach a výhodach na Váš e-mail? Stačí len vyplniť svoj e-mail.

Kontakty

Telefon: +420 725 917 903
E-mail: [email protected]

Otváracia doba
Po-Pá: 9:00 - 19:00
So: 9:00 - 16:00